Emani Ne Paadedan lyrics

Emani Ne Paadedan lyrics ఏమని నే పాడెదన్ telugu christian song lyrics. This song a quite famous song which is sunbg by most of the telugu speaking christians. This song holds great meaning, Lord you have shed your precious blood for me, How can i pay u back for all the things and grace upon a sinner like me.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును
ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును (2)
నిన్ను ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును

రక్తం కార్చిన రక్షకుడా – కనికర సంపన్నుడా (2)
కనికర సంపన్నుడా – అయ్యా కనికర సంపన్నుడా (2)

అభిషేకించి ఆదరించినా – ఆదరణ నాయకుడా (2)
ఆదరణ నాయకుడా – అయ్యా ఆదరణ నాయకుడా (2)

నీ పాదాల దరి చేరి – తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ (2)
తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ – అయ్యా తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ (2)

నిన్ను విడచి వేరెవ్వరు – ఉత్తముడా నీవేనయ్యా (2)
ఉత్తముడా నీవేనయ్యా – అయ్యా ఉత్తముడా నీవేనయ్యా (2)

రాకడలో కొనిపోదువు – నీతో నేనుందును (2)
నీతో నేనుందును – అయ్యా నీతో నేనుందును (2)

Emani Ne Paadedan – Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu
Emani Ne Paadedan – Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu (2)
Ninnu Emani Ne Paadedan – Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu

Raktham Kaarchina Rakshakudaa – Kanikara Sampannudaa (2)
Kanikara Sampannudaa – Ayyaa Kanikara Sampannudaa (2)

Abhishekinchi Aadarinchinaa – Aadarana Naayakudaa (2)
Aadarana Naayakudaa – Ayyaa Aadarana Naayakudaa (2)

Nee Paadaala Dari Cheri – Thanivi Theera Muddaadedan (2)
Thanivi Theeraa Muddaadedan – Ayyaa Thanivi Theeraa Muddaadedan (2)

Ninnu Vidachi Verevvaru – Utthamudaa Neevenayyaa (2)
Utthamudaa Neevenayyaa – Ayyaa Utthamudaa Neevenayyaa (2)

Raakadalo Konipoduvu – Neetho Nenundunu (2)
Neetho Nenundunu – Ayyaa Neetho Nenundunu (2)

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Emani Ne Paadedan lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul