Etu Choochina lyrics

Etu Choochina lyrics ఎటు చూచినా యుద్ధ సమాచారాలు telugu christian song. This song is sung by famous gospel singer Brother. Satyanandam Vadapalli who is born blind but God as blessed him with a glorious voice.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఎటు చూచినా యుద్ధ సమాచారాలు
ఎటు చూచినా కరువూ భూకంపాలు
ఎటు చూచినా దోపిడీ దౌర్జన్యాలు
ఎటు చూచినా ఎన్నో అత్యాచారాలు
ఓ సోదరా ఓ సోదరీ (2)
రాకడ గురుతులని తెలుసుకోవా
తినుటకు త్రాగుటకు ఇది సమయమా       ||ఎటు||

మందసము నీ ప్రజలు – గుడారములో నివసిస్తుండగ
యోవాబుని సేవకులు దండులో నుండగను (2)
తినుటకు త్రాగుటకు భార్యతో నుండుటకు (2)
ఇది సమయమా.. ఇది సమయమా.. అని
ఆనాడు ఊరియా దావీదునడిగాడు
ఈనాడు నిన్ను కూడా ప్రభువు అడుగుచున్నాడు      ||ఎటు||

నా పితరుల యొక్క – సమాధులుండు పట్టణము
పాడైపోయెను పాడైపోయెను (2)
యెరూషలేము గుమ్మములు అగ్ని చేత కాల్చబడగా (2)
సంతోషముగ నుండుటకు ఇది సమయమా.. అని
ఆనాడు నెహెమ్యా పర రాజునడిగాడు
ఈనాడు నిన్ను కూడా ప్రభువు అడుగుచున్నాడు         ||ఎటు||

ఈనాడు దేశంలో ఎన్నో ఎన్నో దౌర్జన్యాలు
సజీవ దహనాలు స్త్రీల మానభంగాలు (2)
ఎన్నో గుడులు నేల మట్టం చేయబడుచుండగా (2)
తినుటకు త్రాగుటకు ఇది సమయమా అని
నీ సృష్టికర్తగు యేసు నిన్ను అడుగుచున్నాడు
ఈనాడు దేశం కొరకు ప్రార్ధించమన్నాడు         ||ఎటు||

Etu Choochinaa Yuddha Samaachaaraalu
Etu Choochinaa Karuvu Bhookampaalu
Etu Choochinaa Dopidee Dourjanyaalu
Etu Choochinaa Enno Athyaachaaraalu
O Sodaraa O Sodaree (2)
Raakada Guruthulani Thelusukovaa
Thinutaku Thraagutaku Idi Samayamaa         ||Etu||

Mandasamu Nee Prajalu – Gudaaramulo Nivasisthundaga
Yovaabuni Sevakulu Dandulo Nundaganu (2)
Thinutaku Thraagutaku Bhaaryatho Nundutaku (2)
Idi Samayamaa.. Idi Samayamaa.. Ani
Aanaadu Ooriyaa Daaveedunadigaadu
Eenaadu Ninnu Koodaa Prabhuvu Aduguchunnaadu           ||Etu||

Naa Pitharula Yokka – Samaadhulundu Pattanamu
Paadaipoyenu Paadaipoyenu (2)
Yerushalemu Gummamulu Agni Chetha Kaalchabadagaa (2)
Santhoshamuga Nundutaku Idi Samayamaa.. Ani
Aanaadu Nehemyaa Para Raajunadigaadu
Eenaadu Ninnu Koodaa Prabhuvu Aduguchunnaadu        ||Etu||

Eenaadu Deshamlo Enno Enno Dourjanyaalu
Sajeeva Dahanaalu Sthreela Maanabhangaalu (2)
Enno Gudulu Nela Mattam Cheyabaduchundagaa (2)
Thinutaku Thraagutaku Idi Samayamaa Ani
Nee Srushtikarthagu Yesu Ninnu Aduguchunnaadu
Eenaadu Desham Koraku Praardhinchamannaadu      ||Etu||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics, Pailam Koduka

Etu Choochina lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww