Goppa Devudavani lyrics

Goppa Devudavani lyrics గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని telugu christian song. This song is sung by Pastor Jyothi raju garu who is a wonderful worshipper and fearfully serving the Lord as his servant at Eluru, Andhra Pradesh.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని
గళమెత్తి నిన్ను నేను గానమాడెదన్
రాజుల రాజువని రక్షణ దుర్గమని
నీ కీర్తిని నేను కొనియాడెదన్
హల్లెలూయా నా యేసునాథా
హల్లెలూయా నా ప్రాణనాథా (2)          ||గొప్ప||

అద్భుత క్రియలు చేయువాడని
ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలడని (2)
అద్వితీయుడవని ఆదిసంభూతుడని
ఆరాధించెద నిత్యం నిన్ను (2)          ||హల్లెలూయా||

సాగరాన్ని రెండుగా చేసినాడని
సాతాను శక్తులను ముంచినాడని (2)
సర్వోన్నతుడవని సర్వ సంపన్నుడని
సాక్ష్య గీతం నే పాడెదన్ (2)           ||హల్లెలూయా||

Goppa Devudavani Shakthi Sampannudani
Galameththi Ninnu Nenu Gaanamaadedan
Raajula Raajuvani Rakshana Durgamani
Nee Keerthini Nenu Koniyaadedan
Hallelooyaa Naa Yesunaathaa
Hallelooyaa Naa Praananaathaa (2)         ||Goppa||

Adbhutha Kriyalu Cheyuvaadani
Aascharya Kaaryaalu Cheyagaladani (2)
Advitheeyudavani Aadisambhoothudani
Aaraadhincheda Nithyam Ninnu (2)        ||Hallelooyaa||

Saagaraanni Rendugaa Chesinaadani
Saathaanu Shakthulanu Munchinaadani (2)
Sarvonnathudavani Sarva Sampannudani
Saakshya Geetham Ne Paadedan (2)         ||Hallelooyaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Goppa Devudavani lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww