Jaaligala daivama lyrics

Jaaligala daivama lyrics జాలిగల దైవమా యేసయ్యా Telugu christian song lyrics. This song is sing by Father S J Berchmans is an Indian evangelist and Christian worship songs writer-composer from Tamil Nadu. He has composed over 400 songs, mostly in Tamil. Many of his songs have been translated into other languages including Telugu, Malayalam, Kannada, Sinhala, Hindi and English.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
మనసారా స్తుతింతున్‌ స్తోత్రింతును
నీవు దేవుడు సర్వశక్తుడు (2)
నీ జాలికి హద్దులే లేవు
నీ ప్రేమకు కొలతలే లేవు (2)
అవి ప్రతిదినము క్రొత్తగా నుండున్‌ (2)          ||జాలిగల||

నిజముగ మా యొక్క పాపములన్‌ మోసికొని
దుఃఖములను భరించితివే (2)
అయ్యా – దుఃఖములను భరించితివే          ||నీవు||

మా కొరకు సమాధానమిచ్చుటకై దండనంత
నీపైన పడెనే ప్రభూ (2)
అయ్యా – నీపైన పడెనే ప్రభూ          ||నీవు||

మాదు అతిక్రమములచే గాయపడి నలిగితివే
గాయములచే స్వస్థమైతిమి (2)
నీదు – గాయములచే స్వస్థమైతిమి          ||నీవు||

Jaaligala Daivamaa Yesayyaa
Manasaaraa Sthuthinthun Sthothrinthunu (2)
Neevu Devudu Sarvashakthudu (2)
Nee Jaaliki Haddule Levu
Nee Premaku Kolathale Levu (2)
Avi Prathidinamu Krotthagaa Nundun (2)           ||Jaaligala||

Nijamuga Maa Yokka Paapamulan Mosikoni
Dukhamulanu Bharinchithive (2)
Ayyaa – Dukhamulanu Bharinchithive            ||Neevu||

Maa Koraku Samaadhaanamichchutakai Dandanantha
Neepaina Padene Prabhu (2)
Ayyaa – Neepaina Padene Prabhu            ||Neevu||

Maadu Athikramamulache Gaayapadi Naligithive
Gaayamulache Swasthamaithimi (2)
Needu – Gaayamulache Swasthamaithimi            ||Neevu||

He is being viewed as an inspirational figure among Tamil Christians and many young and new worship leaders. He operates mainly from Kalayar Kovil in Tamil Nadu, where the headquarters of his “Jebathottam” Trust is located. Fr. Berchmans is well known and is referred to as “Father” in the Christian circles.

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Jaaligala daivama lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww