Nee Premaku Saati lyrics

Nee Premaku Saati lyrics నీ ప్రేమకు సాటి లేనే లేదు telugu christian song lyrics. This song a quite famous song which is sunbg by most of the telugu speaking christians. This song holds great meaning, Lord you have shed your precious blood for me, How can i pay u back for all the things and grace upon a sinner like me.

Click on the Tabs to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీ ప్రేమకు సాటి లేనే లేదు
ప్రేమారూపా యేసురాజా (2)
నింగియందునా – నేల యందునా
పాతాళమందునా – ఎందైన గాని (2)
నీకన్నా అధికులు ఎవరు లేనే లేరు         ||నీ ప్రేమకు||

పాపినైన నా కొరకు – పరలోకం విడచినదెవరు
నా పాపముల కొరకై – సిలువలో మరణించినదెవరు (2)
క్షమియించి రక్షించిన నా తండ్రి నీవే         ||నీ ప్రేమకు||

ధరలోని ధన ధాన్యములు – నన్ను వీడినా
ఇలలో నా సరివారు – త్రోసివేసినా (2)
ఇహమందు పరమందు నా ధనము నీవే         ||నీ ప్రేమకు||

Nee Premaku Saati Lene Ledu
Premaaroopaa Yesuraajaa (2)
Ningiyandunaa – Nela Yandunaa
Paathaalamandunaa – Endaina Gaani (2)
Neekannaa Adhikulu Evaru Lene Leru             ||Nee Premaku||

Paapinaina Naa Koraku – Paralokam Vidachinadevaru
Naa Paapamula Korakai – Siluvalo Maraninchinadevaru (2)
Kshamiyinchi Rakshinchina Naa Thandri Neeve             ||Nee Premaku||

Dharaloni Dhana Dhaanyamulu – Nannu Veedinaa
Ilalo Naa Sarivaaru – Throsivesinaa (2)
Ihamandu Paramandu Naa Dhanamu Neeve             ||Nee Premaku||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Nee Premaku Saati lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul