Jaya Jaya Yesu lyrics

Jaya Jaya Yesu lyrics, జయ జయ యేసు telugu lyrics. Video is taken from Dr N Jayapaul sir’s youtube channel, He is a evangelist, a prominent evangelical christian figure, Calvary Church (Senior Pastor) became well known internationally. Father of Raj Prakash Paul, TLC

Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

జయ జయ యేసు – జయ యేసు
జయ జయ క్రీస్తు – జయ క్రీస్తు (2)
జయ జయ రాజా – జయ రాజా (2)
జయ జయ స్తోత్రం – జయ స్తోత్రం    || జయ జయ ||

1. మరణము గెల్చిన జయ యేసు – మరణము ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
పరమ బలమోసగు జయ యేసు (2)
శరణము నీవే జయ యేసు      || జయ జయ ||

2. సమాధి గెల్చిన జయ యేసు – సమాధి ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
సమరము గెల్చిన జయ యేసు (2)
అమరముర్తివి జయ యేసు       || జయ జయ ||

3. సాతాన్ను గెల్చిన జయ యేసు – సాతాను ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
పాతవి గతియించే జయ యేసు (2)
దాతవు నీవే జయ యేసు       || జయ జయ ||

4. బండను గెల్చిన జయ యేసు – బండయు ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
బండలు తీయుము జయ యేసు (2)
అండకు చేర్చుము జయ యేసు        || జయ జయ ||

5. ముద్రను గెల్చిన జయ యేసు – ముద్రయు ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
ముద్రలు తీయుము జయ యేసు (2)
ముద్రించుము నను జయ యేసు     || జయ జయ ||

6. కావలి గెల్చిన జయ యేసు – కావలి ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
సేవలో బలము జయ యేసు (2)
జీవము నీవే జయ యేసు        || జయ జయ ||

7. దయ్యాలు గెల్చిన జయ యేసు – దయ్యాలు ఓడెను జయ క్రీస్తు (2)
కయ్యము గెల్చిన జయ యేసు (2)
అయ్యా నీవే జయ యేసు       || జయ జయ ||

Jaya Jaya Yesu – Jaya Yesu
Jaya Jaya Kreesthu – Jaya Kreesthu (2)
Jaya Jaya Raajaa – Jaya Raajaa (2)
Jaya Jaya Sthothram – Jaya Sthothram        || Jaya ||

1. Maranamu Gelchina Jaya Yesu – Maranamu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Parama Balamosagu Jaya Yesu (2)
Saranamu Neeve Jaya Yesu      || Jaya ||

2. Samaadhi Gelchina Jaya Yesu – Samaadhi Odenu Jaya Kreesthu (2)
Samaramu Gelchina Jaya Yesu (2)
Amaramurthivi Jaya Yesu         || Jaya ||

3. Saathaannu Gelchina Jaya Yesu Saathaanu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Paathavi Gathiyinche Jaya Yesu (2)
Daathavu Neeve Jaya Yesu        || Jaya ||

4. Bandanu Gelchina Jaya Yesu – Bandayu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Bandalu Theeyumu Jaya Yesu (2)
Andaku Cherchumu Jaya Yesu       || Jaya ||

5. Mudranu Gelchina Jaya Yesu – Mudrayu Odenu Jaya Kreesthu (2)
Mudralu Theeyumu Jaya Yesu (2)
Mudrinchumu Nanu Jaya Yesu       || Jaya ||

6. Kaavali Gelchina Jaya Yesu – Kaavali Odenu jaya Kreesthu (2)
Sevalo Balamu Jaya Yesu (2)
Jeevamu Neeve Jaya Yesu         || Jaya ||

7. Dayyaalu Gelchina Jaya Yesu – Dayyaalu Odenu jaya Kreesthu (2)
Kayyamu Gelchina Jaya Yesu (2)
Ayyaa Neeve Jaya Yesu         || Jaya ||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Jaya Jaya Yesu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul