Geetham Geetham lyrics

Geetham Geetham lyrics, గీతం గీతం జయ జయ telugu lyrics. This song is mostly sung at the Resurrection day/Easter by most of the telugu speaking people. This song mostly talks about Jesus words that came out to be true, adoring His glory for who He is.


Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

గీతం గీతం జయ జయ గీతం
చేయి తట్టి పాడెదము (2)
యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ
జయ మార్భటించెదము (2)       || గీతం||

చూడు సమాధిని మూసినరాయి
దొరలింపబడెను
అందు వేసిన ముద్ర కావలి నిల్చెను
దైవ సుతుని ముందు           || గీతం||

వలదు వలదు యేడువవలదు
వెళ్ళుడి గలిలయకు
తాను చెప్పిన విధమున తిరిగి లేచెను
పరుగిడి ప్రకటించుడి          || గీతం||

అన్న కయప వారల సభయు
అదరుచు పరుగిడిరి
ఇంక దూత గణముల ధ్వనిని వినుచు
వణకుచు భయపడిరి             || గీతం||

గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి
జయ వీరుడు రాగా
మీ మేళతాళ వాద్యముల్ బూర
లెత్తి ధ్వనించుడి          || గీతం||

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
Cheyyi Thatti Paadedamu (2)
Yesu Raaju Lechenu Hallelooyaa
Jaya Maarbhatinchedhamu (2)        || Geetham ||

1. Choodu Samaadhini Moosina Raayi
Doralimpabadenu
Andu Vesina Mudra Kaavali Nilchenu
Daiva Suthuni Mundu        || Geetham ||

2. Valadu Valadu Aeduva Valadu
Velludi Galilayaku
Thanu Cheppina Vidhamuna Thirigi Lechenu
Parugidi Prakatinchudi       || Geetham ||

3. Anna Kayapa Vaarala Sabhayu
Adaruchu Parugidiri
Inka Dootha Ganamula Dhvanini Vinuchu
Vanakuchu Bhayapadiri      || Geetham ||

4. Gummamul Therachi Chakkaga Naduvudi
Jaya Veerudu Raagaa
Mee Mela Thaalla Vaadyamul Boora
Letthi Dhvaninchudi           || Geetham ||

Andhra Kristhava keerthanalu is the old and world famous telugu hymnal book which has lot of spirit filled songs in it, written by various artists and is sung by all the telugu speaking christians across the world until this day. Sadly, only few of them know these and this generation need to take this as a responsibility to learn this songs and teach the same for further generations to come. Geetham Geetham song Lyrics

John 11:25-26. Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die. Geetham Geetham jaya jaya geetham telugu lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul