Jeevinthu Nenu lyrics

Jeevinthu Nenu lyrics, జీవింతు నేను ఇకమీదట, song, lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by Hepsi Merary, USA. Produced by Bro.Joseph Merary ( Founder Of The Lords Evangelical Fellowship ).

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

జీవింతు నేను ఇకమీదట – నా కొరకే కాదు
యేసు కొరకే జీవింతును (2)

నన్ను ప్రేమించిన – ప్రియ యేసు కొరకే
నాకై ప్రాణమిచ్చిన – ప్రభు యేసు కొరకే
జీవింతును జీవింతును
జీవింతును జీవింతును (2)       ||జీవింతు||

నీ ఉన్నత పిలుపుకు లోబడదున్ – గురివైపునకే
బహుమానము పొందగ పరుగిడుదున్
వెనుకవున్నవన్నీ మరతును – ముందున్నవాటి
కొరకే నే వేగిరపడుదును (2)
నన్ను ప్రేమించిన యేసుని చూతును
నాకై ప్రాణమిచ్చిన ప్రభుని వెంబడింతును
గురి వైపుకే – పరుగెడుదును
వెనుదిరుగను – వెనుదిరుగను (2)       ||జీవింతు||

శ్రమయైనా బాధైననూ – హింసయైనా
కరువైనా ఎదురైననూ
ఉన్నవైన రాబోవునవైనా – అధికారులైనా
ఎతైనా లోతైననూ (2)
నన్ను ఎడబాపునా ప్రభు ప్రేమనుండి
నేను విడిపోదునా ప్రభు నీడనుండి
జీవింతును – నా యేసుతో
జయమిచ్చును – నా యేసుడే (2)       ||జీవింతు||

Jeevinthu Nenu Ika Meedata – Naa Korake Kaadu
Yesu Korake Jeevinthunu (2)
Nannu Preminchina – Priya Yesu Korake
Naakai Praanamichchina – Prabhu Yesu Korake
Jeevinthunu Jeevnithunu
Jeevinthunu Jeevnithunu (2)        ||Jeevinthu||

Nee Unnatha Pilupuku Lobadudun – Guri Vaipunake
Bahumaanamu Pondaga Parugidudun
Venuka Unnavanni Marathunu – Mundunna Vaati
Korake Ne Vegirapadudunu (2)
Nannu Preminchina Yesuni Choothunu
Naakai Praanamichchina Prabhuni Vembadinthunu
Guri Vaipuke – Parugedudunu
Venudiruganu – Venudiruganu (2)        ||Jeevinthu||

Shramayainaa Baadhainanu – Himsayainaa
Karuvainaa Edurainanu
Unnavaina Raabovunavainaa – Adhikaarulainaa
Etthainaa Lothainanu (2)
Nannu Edabaapunaa Prabhu Prema Nundi
Nenu Vidipodunaa Prabhu Needa Nundi
Jeevinthunu – Naa Yesutho
Jayamichchunu – Naa Yesude (2)        ||Jeevinthu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Jeevinthu Nenu

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul