Kavalena Yesayya lyrics

Kavalena Yesayya lyrics కావలెనా యేసయ్య telugu christian. This song is sung by Ramya Behara, and this song is written by Vinay.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
(మరి) చేయాలి విలువైన ఉపవాసము (2)
సిద్ధమౌ శ్రీ యేసుని ప్రియా సంఘమా
చిగురించాలి అంజూరపు చెట్టు కొమ్మలా (2)     ||కావలెనా||

నీనెవె పట్టణము యెహోవా దృష్టికి
ఘోరమాయెను – పాపముతో నిండిపోయెను
సృష్టికర్త యెహోవా యోనాను దర్శించి
నీనెవెకు పంపెను – కనికరము చూపించెను
ఘనులేమి అల్పులేమి – నీనెవె పట్టణపు రాజేమి
పిల్లలేమి పెద్దలేమి – ఉపవాసము చేయగా
ఆగింది యెహోవా శాపము
కురిసింది కరుణ వర్షము (2)     ||కావలెనా||

దేవుని ప్రజలను నశియింప చేయుటకు
దుష్టుడు తలచెను – కలవరము పుట్టించెను
మొర్దెకై వేదనతో రాజునొద్దకు పంపుట
దైవ చిత్తమని – ఎస్తేరును సిద్ధపరచెను
ఘనులేమి అల్పులేమి – షూషను కోటలో రాణి ఏమి
పిల్లలేమి పెద్దలేమి – ఉపవాసము చేయగా
అణిగింది హామాను గర్వము
జరిగింది దేవుని చిత్తము (2)     ||కావలెనా||

Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
(Mari) Cheyaali Viluvaina Upavaasamu (2)
Siddhamou Shree Yesuni Priya Sanghamaa
Chigurinchaali Anjoorapu Chettu Kommalaa (2)        ||Kaavalenaa||

Neeneve Pattanamu Yehovaa Drushtiki
Ghoramaayenu – Paapamutho Nindipoyenu
Srushtikartha Yehovaa Yonaanu Darshinchi
Neeneveku Pampenu – Kanikaramu Choopinchenu
Ghanulemi Alpulemi – Neeneve Pattanapu Raajemi
Pillalemi Peddalemi – Upavaasamu Cheyagaa
Aagindi Yehovaa Shaapamu
Kurisindi Karuna Varshamu (2)        ||Kaavalenaa||

Devuni Prajalanu Nashiyimpa Cheyutaku
Dushtudu Thalachenu – Kalavaramu Puttinchenu
Mordekai Vedanatho Raajunoddaku Pamputa
Daiva Chitthamani – Estherunu Siddhaparachenu
Ghanulemi Alpulemi – Shooshanu Kotalo Raani Emi
Pillalemi Peddalemi – Upavaasamu Cheyagaa
Anigindi Haamaanu Garvamu
Jarigindi Devuni Chitthamu (2)        ||Kaavalenaa||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul. telugu christian songs lyrics

Kavalena Yesayya lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww