Manchi Snehithuda lyrics

Manchi Snehithuda lyrics, మంచి స్నేహితుడా lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is written by Srinu, calvary ministries, bellampally.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

మంచి స్నేహితుడా మంచి కాపరివి (2)
అగాధ జలములలో నేను నడచినను
అరణ్య యానములో నేను తిరిగినను

నన్ను ఆదరించినావు ఓదార్చినావు
చేర దీసినావు కాపాడినావు (2)

నీకే ఆరాధన – నీకే ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన – ఆరాధన నీకే ఆరాధన (2)

తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించినావు
ఆశ్చర్యమైన నీ వెలుగులోనికి నన్ను పిలచుచున్నావు (2)
ఘనమైన పరిచర్యను నాకు దయచేసినావు
ప్రధాన కాపరిగా నన్ను నడిపించినావు           ||ఆరాధన||

చెరలో ఉన్న నన్ను విడుదల చేసినావు
బంధింపబడియున్న నన్ను విముక్తి ప్రకటించినావు (2)
నాలో ఉన్న నిన్ను లోకానికి చూపినావు
నీలో ఉన్న నన్ను నీ సాక్షిగా నిలిపినావు         ||ఆరాధన||

ఒంటరియైన నన్ను వేయిమందిగా చేసితివి
ఎన్నిక లేని నన్ను బలమైన జనముగా మార్చితివి (2)
నన్ను హెచ్చించినావు నా కొమ్ము పైకెత్తినావు 
నన్ను హెచ్చించినావు నా కొమ్ము పైకెత్తినావు   ||ఆరాధన||

Manchi Snehithudaa Manchi Kaaparivi (2)
Agaadha Jalamulalo Nenu Nadachinanu
Aranya Yaanamulo Nenu Thiriginanu
Nannu Aadarinchinaavu Odaarchinaavu
Chera Dessinaavu Kaapaadinaavu (2)

Neeke Aaraadhana – Neeke Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana
Aaraadhana Neeke Aaraadhana (2)

Thappipoyina Nannu Vedaki Rakshinchinaavu
Aascharyamaina Nee Veluguloniki Nannu Pilachuchunnaavu (2)
Ghanamaina Paricharyanu Naaku Dayachesinaavu
Pradhaana Kaaparigaa Nannu Nadipinchinaavu         ||Aaraadhana||

Cheralo Unna Nannu Vidudala Chesinaavu

Bandhimpabadiyunna Nannu Vimukthi Prakatinchinaavu (2)
Naalo Unna Ninnu Lokaaniki Choopinaavu
Neelo Unna Nannu Nee Saakshigaa Nilipinaavu       ||Aaraadhana||

Ontariyaina Nannu Veyimandiga Chesithivi

Ennika Leni Nannu Balamaina Janamuga Maarchithivi (2)
Nannu Hechchinchinaavu Naa Kommu Paiketthinaavu 
Nannu Hechchinchinaavu Naa Kommu Paiketthinaavu     ||Aaraadhana||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Manchi Snehithuda lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012