Naa Dhehamunu lyrics

Naa Dhehamunu lyrics, నా దేహమును telugu christian song lyrics. This song is written by Bro. Joel Kadali from a real incident on a revival meeting when the preacher was preaching about the ‘Your body is the temple of Holy spirit’ which shook the heart of a youngster who was listening to the word, He repented in the same crusade met Joel brother and accepted Jesus Christ as his personal savior.

This was his prayer that day and the lyrics of the song is based on the prayer he prayed that day, God loves to dwell in our hearts and this song in Telugu explains about his presence and to keep pur heart clean and pure so that the Lord can dwell in us.

Appeal for Support: If God leads you to support our music projects financially please do let us know by writing to kodalijoel@gmail.com. Thank you!! Official Youtube channel

Naa Dhehamunu lyrics

English Lyrics
Telugu Lyrics
Audio/Video

Naa dhehamunu nee alayamuga nirminchi nivasinchumu
Ne samarpinthunu neeku naa dhehamu sajeevayagamuga prabhu
Yesu naalo neevunte nee sampadhalu naasonthame
Yesu neelo nenu vunte Naa brakthukantha sathoshame

1. Naalo nee sannidhi undhani grahinchi gnanamu kaligunchumu
Naa dhehamunu bhayamutho bhakthitho Neekoraku prasishuddamuga dhacheda
Ee lokamulo janamula edhuta madhiriga jeevinthunu
Na dhehamutho nee namanunu ganaparathunu nithyamu

2. Naa jeeva pravahamu pravsinchani naaloni anuvanuvu chigurinchunu
Faliyinchu drakshavallivale Nenu vostharamuga deva faliyinthunu
Naa dheevenaga neevunte naakemaina kodhuvunduna
Ee lokamunaku nannu neevu deevenaga marchu prabhu

నా దేహమును నీ ఆలయముగా నిర్మించి నివసించుము
నే సమర్పింతును నీకు నా దేహము సజీవయాగముగా ప్రభు
యేసు నాలో నీవు వుంటే నీ సంపదలు నా సొంతమే
యేసు నీలో నేను వుంటే నా బ్రతుకంతా సంతోషమే

Verse:
1. నాలో నీ సన్నిధి ఉందని గ్రహియించు జ్ఞానమును కలిగుంచుము
నా దేహమును భయముతో భక్తితో నీకోరకు పరిశుద్ధముగా దాచెద
ఈ లోకములో జనముల ఎదుట మాదిరిగా జీవింతును
నా దేహముతో నీ నామమును ఘనపరతును నిత్యము

Verse 2:
2. నీ జీవ ప్రవాహము ప్రవహించనీ నాలోని అణువణువు చిగురించును
ఫలియించు ద్రాక్షావల్లి వలే నేను విస్తారముగా దేవా ఫలియింతును
నా దీవెనగా నీవు ఉంటే నాకేమైనా కోదువుండునా
ఈ లోకముకు నన్ను నీవు దీవెనగా మార్చు ప్రభు

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul