Nee Kantipaapavale lyrics

Nee Kantipaapavale lyrics, నీ కంటి పాపవలె telugu song lyrics. Raj prakash paul is about recollecting what Christ did for you and me, and our ultimate need for rededicating our lives to His service with gratitude!! Sung by : Pastor Raj Prakash Paul, Written by : Joel Kadali, Music, composition by : Hadlee Xavier, Produced by : Neeti K Laura. This song supposed to be released in 2012, but Lord as His time and Purposr for everything, so it got released in 2021 !!Thanks to Joel Kadali anna for such a spirit filled song!! Nee Kantipaapavale lyrics.

Telugu Lyrics
English Lyrics
Official Video

Lyrics:
నీ కంటి పాపవలె నన్ను కాచుటకు
నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
ఘోరపాపినైన నన్ను మన్నించుటకు
నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
వేదనను భరియించి అవమానం సహియించి
నా కొరకు సిలువలో ప్రాణమును అర్పించుటకు నేను అర్హుడనా

1. నన్ను పరమున చేర్చుటకు – నీవే నా దరి చేరితివి
నాకు విడుదల నిచ్చుటకు – నా దోషములను మోసితివి
నా శాపము తొలగించుటకు – నీవే పాపముగా మారి నన్ను
శుద్ధుని చేయుటకు – నీ రక్తము చిందించితివి
నాలో ఊపిరి నిలుపుటకు – నీ తుది శ్వాస వీడితివి
ఇంత ప్రేమ చూపుటకు – నే అర్హుడనా
నాలో ఊపిరి నిలుపుటకు – నీ తుది శ్వాస వీడితివి
ఇంత ప్రేమ చూపుటకు – నే అర్హుడనా

నీ కంటి పాపవలె నన్ను కాచుటకు
నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
ఘోరపాపినైన నన్ను మన్నించుటకు
నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా

2. అల్పుడను నను కరుణించి – రక్షణ కవచము నాకిచ్చి యోగ్యుడవంటు
నను పిలచి – నీ వారసునిగా చేసితివి అర్పింతును
యేసు నీకే – సర్వ ఘనత ప్రభావములు
నా జీవిత పరియంతము – నీ దాసుడనై బ్రతికెదను
నీ చరణములను హత్తుకుని – అద్దరి చేరుకుందునయా
నీ మహిమా కాంతులలో – నివసింతునయా నీ చరణములను
హత్తుకుని – అద్దరి చేరుకుందునయా
నీ మహిమా కాంతులలో – నివసింతునయా

Ni Kantipapavale nannu kachutaku
Nenu arhudana nenu arhudana
Gorapapiniena nannu manichuntaku
Nenu arhudana nenu arhudana
Vedhananu barienchi Avamanam sahiyinchi
Na koraku siluvalo arpinchutaku
Nenu arhudana

1.Nannu paramuna cherchutaku -neve na daricherithivi
Naku vidudhala nichutaku na doshamulu mosithivi
Na shapamulu tholaginchutaku neve papamuga mari
Nannu shudhini cheyutaku Ni rakthamu chindhitivi
Na lo oopiri niluputaku Ni thudhi shvasha vidithivi
Intha prema chuputaku ne arhudana (Ni Kantipapavale)

2.Alpudanu nanu karuninchi rakshana kavachamu nakichi
Yogyudavantu nanu pilichi Ni varasaniga chesthivi
Na Jeevitha pariyamanthamu Ni dhasudanie brathikedhanu
Ni charanamulu hathukoni addhari cherukundunaya
Ni mahima kanthulalo nivasinthunaya

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Nee Kantipaapavale lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

Appeal for Support: If God leads you to support our music projects please do let us know by writing to kodalijoel@gmail.com. Thank you!!