Nee Roopam Naalona lyrics

Nee Roopam Naalona lyrics నీ రూపం నాలోన telugu christian song. This song is written and sung by brother Adam Benny, who as written many other songs in telugu language for the glory of God.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
Graphic Design
Marketing

నీ రూపం నాలోన – ప్రతిబింబమై వెలుగనీ
నీ ప్రేమా నీ కరుణా – నా హృదిలోన ప్రవహించనీ (2)
రాజువు నీవే కదా – నీ దాసుడ నేనే కదా (2)
ప్రభు నీ కోసం ప్రతి క్షణం జీవించనీ (2)
నీ రూపము నాలో ముద్రించనీ (2)      ||నీ రూపం||

నా ముందు నీవు ఎడారులన్ని
నీటి ఊటలుగా మార్చెదవే (2)
దుఃఖములో శాంతిని ఇచ్చిన యేసయ్యా (2)
ఆశీర్వాదము నీవే రాజా (2)      ||నీ రూపం||

నా పాప స్వభావం తొలగించుమయ్యా
నీ మంచి ప్రేమ నాకీయుమా (2)
నీవు కోరేటి ఆలయమై నేను ఉండాలి (2)
హృదయాసీనుడా నా యేసయ్యా (2)      ||నీ రూపం||

అంధకారము వెలుగుగా మార్చి
శాంతి మార్గములో నడిపెదవే (2)
భయపడిన వేళలో తోడుగా నిలిచెదవే (2)
భుజమును తట్టి నడిపెదవే (2)      ||నీ రూపం||

Nee Roopam Naalona – Prathibimbamai Velugani
Nee Premaa Nee Karunaa – Naa Hrudilona Pravahinchani (2)
Raajuvu Neeve Kadaa – Nee Daasuda Nene Kadaa (2)
Prabhu Nee Kosam Prathi Kshanam Jeevinchani (2)
Nee Roopamu Naalo Mudrinchani (2)      ||Nee Roopam||

Naa Mundu Neevu Edaarulanni
Neeti Ootalugaa Maarchedave (2)
DUkhamulo Shaanthini Ichchina Yesayyaa (2)
Aasheervaadamu Neeve Raajaa (2)      ||Nee Roopam||

Naa Paapa Swabhaavam Tholaginchumayyaa
Nee Manchi Prema Naakeeyumaa (2)
Neevu Koreti Aalayamai Nenu Undaali (2)
Hrudayaaseenudaa Naa Yesayyaa (2)      ||Nee Roopam||

Andhakaaramu Veluguga Maarchi
Shaanthi Maargamulo Nadipedave (2)
Bhayapadina Velalo Thoduga Nilichedave (2)
Bhujamunu Thatti Nadipedave (2)      ||Nee Roopam||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Check out the best deals in Amazon via amazon.in/shop/onewaytheonlyway

Nee Roopam Naalona lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul