Nee Sakshamu Edi lyrics

Nee Sakshamu Edi lyrics నీ సాక్ష్యము ఏది telugu Christian songs. This song is sung by Heavenly Grace Indian Church. This song talks about where is your testimony as disciples who laid there lives for Christ.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీ సాక్ష్యము ఏది
నీ బలియర్పణ ఏది (2)
ప్రభు యేసునంగీకరించి – నిద్రించెదవేల
ప్రభు యేసునంగీకరించి – జాగు చేసెదవేళ
మేల్కో లెమ్ము (2)
రారమ్ము విశ్వాసి        ||నీ సాక్ష్యము||

అపోస్తుల కాలమందు
ఉపద్రవముల ఒత్తిడిలో (2)
అన్నింటి సహించుచు (2)
ఆత్మలాదాయము చేసిరి       ||నీ సాక్ష్యము||


కొరడాతో కొట్టబడిరి
చెరసాలయందుంచబడిరి (2)
చెరసాల సంకెళ్లును (2)
వారినాటంక పరచలేదు         ||నీ సాక్ష్యము||

కోత విస్తారమెంతో

కోత కోయువారు కొందరే (2)
యేసు నిన్ పిలచుచుండే (2)
త్రోసివేసెదవా ప్రభు పిలుపును        ||నీ సాక్ష్యము||

Nee Saakshyamu Edi
Nee Baliyarpana Edi (2)
Prabhu Yesunangeekarinchi – Nidrinchedavela
Prabhu Yesunangeekarinchi – Jaagu Chesedavela
Melko Lemmu (2)
Raarammu Vishwaasi          ||Nee Saakshyamu||

Aposthula Kaalamandu
Upadravamula Otthidilo (2)
Anninti Sahinchuchu (2)
Aathmalaadaayamu Chesiri       ||Nee Saakshyamu||

Koradaatho Kottabadiri
Cherasaalayandunchabadiri (2)

Cherasaala Sankellunu (2)
Vaarinaatanka Parachaledu        ||Nee Saakshyamu||

Kotha Visthaaramentho
Kotha Koyuvaaru Kondare (2)
Yesu Nin Pilachuchunde (2)
Throsivesedavaa Prabhu Pilupunu         ||Nee Saakshyamu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Nee Sakshamu Edi lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww