Neesthama Priya neesthama lyrics

Neesthama Priya neesthama

Neesthama Priya neesthama song lyrics, నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా telugu christian song lyrics. This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా మధురమైన బంధమా
మరువలేను నీదు ప్రేమను యేసు దైవమా
నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా మధురమైన బంధమా
మరువలేను నీదు ప్రేమను యేసు దైవమా

వేదన బాధలలో కృంగిన సమయములో
నీ ప్రేమతో నన్ను తాకి ఆదరించినావు
చీకటి తొలగించి మహిమతో నింపినావు
పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి నను విమోచించినావు         ||నేస్తమా||

Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa
Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa

Rap:
I was a Young man when i was drop from my path
Hit the block, rap the dock, until i was caught
until next time, I thought that me will subside
smoking drugs, eating chunks with the dirty withers
Im at end of my world, now i got no hope
and my world got choked out into a smoke
saw this was the end so i didnt understand

Then i met the man who will be my best friend
His name is Jesus Christ, who gave his life so that you can be saved
For the cross, for the cost now the game is replayed.
Consecrate my mind and spirit as i make a joyful sound
Passing down my crowns as i hold it down
Passing down my crowns as i hold it down
Passing down my crowns as i…

Vedana Baadhalalo Krungina Samayamulo
Nee Prematho Nannu Thaaki Aadarinchinaavu
Cheekati Tholaginchi Mahimatho Nimpinaavu
Parishuddhaathamtho Abhishekinchi Nanu Vimochinchinaavu

Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa
Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa

Rap:
Coz the spring closer than a brother
keep it real like your mother from the street
never never never like me like a mother
Keeping me feet from the streets and the tags

Got hung up gave up his life, now i’m giving it back
He’s for real y’all seen this before you connect
You dont forget Him and He will forgive your past
what why why why….
His name is Jesus Christ, who gave his life so that you can be saved
This is True Life,…True life yo…
His name is Jesus Christ, who gave his life so that you can be saved
His name is Jesus Christ, who gave his life so that you can be saved

Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa
Nesthamaa Priyanesthamaa Madhuramaina Bandhamaa
Maruvalenu Needu Premanu Yesu Daivamaa


Thank you, Check out the best deals in Amazon via amazon.in/shop/onewaytheonlyway

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Neesthama Priya neesthama song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary