Parama Thandri lyrics

Parama Thandri lyrics, పరమ తండ్రి కుమారుడా, telugu lyricsm english lyrics. This song is sung by Risa & Joel from team Samarpan D Band, They are forever grateful to Jesus who has given us his life so that we live for eternity. This song is sung by most of the telugu speaking people across the world.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పరమ తండ్రి కుమారుడా
పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే స్తోత్రం
నీతిమంతుడా మేఘారూఢుడా
స్తుతి పాత్రుడా నీకే మహిమ
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

నీ స్వస్థతల కన్నా
నీ సన్నిధియే మిన్న
నీ అద్భుతములు కన్నా
నీ కృపయే మిన్న (2)
నను నే ఉపేక్షించి
నిను నేను హెచ్చించి
కొనియాడి కీర్తింతును (2)

పరిశుద్ధుడా పరమాత్ముడా
పునరుత్తానుడా నీకే ఘనత
సృష్టికర్త బలియాగమా
స్తోత్రార్హుడా నీకే ఆరాధన
ఆరాధన ఆరాధన
ఆరాధన ఆరాధన (2)

Parama Thandri Kumaarudaa
Parishuddhaathmudaa Neeke Sthothram
Neethimanthudaa Meghaaroodudaa
Sthuthi Paathrudaa Neeke Mahima
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

Nee Swasthathala Kannaa
Nee Sannidhiye Minna
Nee Adbhuthamula Kannaa
Nee Krupaye Minna (2)
Nanu Ne Upekshinchi
Ninu Nenu Hechchinchi
Koniyaadi Keerthinthunu (2)

Parishuddhudaa Paramaathmudaa
Punarutthaanudaa Neeke Ghanatha
Srushtikartha Baliyaagamaa
Sthothraarhudaa Neeke Aaraadhana
Aaraadhana Aaraadhana
Aaraadhana Aaraadhana (2)

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Parama Thandri lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012