Siluva Sakshiga lyrics

Siluva Sakshiga lyrics సిలువ సాక్షిగా యేసు సిలువను telugu christian song. This song is sung by SP Balasubramanyam who is a well know secular singer in India.

Click on the Tabs to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

సిలువ సాక్షిగా యేసు సిలువను
సిలువ మోయుచు ప్రకటించెదను (2)
ఇదే నా వేదన – ఇదే నా ప్రార్థన           ||సిలువ||

యేసు ఒళ్ళు చీల్చెను కుల కొరడా దెబ్బలే
క్రీస్తు తలను గుచ్చెను మత ముళ్ల కిరీటమే (2)
మేకులు దిగ గొట్టెను పదవి వ్యామోహమే
సిలువలో వ్రేలాడ దీసెను అధికారమే
కులమా కళ్ళు పొడచుకో – మతమా ఉరి పోసుకో        ||సిలువ||

లోక పాప క్షమాపణ యేసు సిలువ రక్తమే
పాప శాప విమోచన యేసు సిలువ మార్గమే (2)
దైవమా నవ పాలన క్రీస్తు సిలువ జీవమే
సమ సమాజ స్థాపనలో యేసు సిలువ సత్యమే
కులమా కళ్ళు పొడచుకో – మతమా ఉరి పోసుకో           ||సిలువ||

Siluva Saakshigaa Yesu Siluvanu
Siluva Moyuchu Prakatinchedanu (2)
Ide Naa Vedana – Ide Naa Praarthana         ||Siluva||

Yesu Ollu Cheelchenu Kula Koradaa Debbale
Kreesthu Thalanu Guchchenu Matha Mulla Kireetame (2)
Mekulu Diga Gottenu Padavi Vyaamohame
Siluvalo Vrelaada Deesenu Adhikaarame
Kulamaa Kallu Podachuko – Mathamaa Uri Posuko           ||Siluva||

Loka Paapa Kshamaapana Yesu Siluva Rakthame
Paapa Shaapa Vimochana Yesu Siluva Maargame (2)
Daivamaa Nava Paalana Kreesthu Siluva Jeevame
Sama Samaaja Sthaapanalo Yesu Siluva Sathyame
Kulamaa Kallu Podachuko – Mathamaa Uri Posuko           ||Siluva||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Siluva Sakshiga lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww