Unnapaatuna Vachchu lyrics

Unnapaatuna Vachchu lyrics, ఉన్నపాటున వచ్చు telugu christian song lyrics. taken from Andhra Kristhava Keerthanalu hymnal book, this song basically talks about Worshipping the Lord with instruments and getting closer to Him as I am!

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను నీ పాద సన్నిధి-కో రక్షకా
ఎన్న శక్యము గాని పాపము-లన్ని మోపుగ వీపు పైబడి
యున్న విదె నడలేక తొట్రిలు-చున్నవాడను నన్ను దయగను          [ఉన్న]

కారుణ్య నిధి యేసు – నా రక్షకా నీ శ-రీర రక్తము చిందుట
భూరి దయతో నన్ను నీ దరి – జేర రమ్మని పిలుచుటయు ని
ష్కారణపు నీ ప్రేమ యిది మరి – వేరే హేతువు లేదు నా యెడ            [ఉన్న]

మసి బొగ్గు వలె నా మా-నస మెల్ల గప్పె దో-ష సమూహములు మచ్చలై
అసిత మగు ప్రతి డాగు తుడువను – గసుటు గడిగి పవిత్ర పరపను
అసువు లిడు నీ రక్తమే యని – మాసల కిప్పుడు సిలువ నిదె గని           [ఉన్న]

వెలుపట బహు యుద్ధ-ములు లోపటను భయము – కలిగె నెమ్మది దొలాగెను
పలు విధములగు సందియంబుల – వలన పోరాటములచే నే
నలసి యిటునటు గొట్టబడి దు-ర్బలుడనై గాయములతో నిదె            [ఉన్న]

కడు బీద వాడ నం-ధుడను దౌర్భాగ్యుడను చెడిపోయి పడియున్నాను
సుడివడిన నా మదికి స్వస్థత – చెడిన కనులకు దృష్టి భాగ్యము
బడయ వలసిన వన్ని నీ చే – బడయుటకు నా యొడ యడా యిదె             [ఉన్న]

నీ వాగ్దత్తము నమ్మి – నీపై భారము పెట్టి – జీవ మార్గము గంటిని
కేవలంబగు ప్రేమ చేతను – నీవు నన్ను క్షమించి చేకొని
భావ శుద్ధి నొనర్చి సంతో-షావసరముల నిడుదువని యిదె         [ఉన్న]

దరిలేని యానంద-కరమైన నీ ప్రేమ – తరమే వర్ణన చేయను
తెరవు కడ్డం బైన యన్నిటి – విరుగ గొట్టెను గాన నే నిపు
డరుదుగా నీ వాడ నవుటకు – మరి నిజము నీ వాడ నవుటకే          [ఉన్న]

Unnapaatuna Vachchu-chunnaanu Nee Paada – Sannidhiko Rakshakaa
Yenna Shakyamu Gaani Paapamu-lanni Mopuga Veepu Paibadi
Yunna Vide Nadaleka Thotrilu-chunnavaadanu nannu Dayaganu         ||Unna||

Kaarunya Nidhi Yesu – Naa Rakshakaa Nee Sha-reera Rakthamu Chinduta
Bhoori Dayatho Nannu Nee Dari – Jera Rammani Piluchutayu Ni
Shkaaranapu Nee Prema Yidi Mari – Vere Hethuvu Ledu Naa Yeda          ||Unna||

Masi Boggu Vale Naa Maa-nasa Mella Gappe Do-sha Samoohamulu Machchalai
Asitha Magu Prathi Daagu Thuduvanu – Gasutu Gadigi Pavithra Parapanu
Asuvu Lidu Nee Rakthame Yani – Masala Kippudu Siluva Nide Gani           ||Unna||

Velupata Bahu Yuddha-mulu Lopatanu Bhayamu – Kalige Nemmadi Dolagenu
Palu Vidhamulagu Sandiyambula – Valana Poraatamulache Ne
Nalasi Yitunatu Gottabadi Du-rbhaludanai Gaayamulatho Nide            ||Unna||

Kadu Beeda Vaada Na-ndhudanu Dourbhaagyudanu – Chedipoyi Padiyunnaanu
Sudivadina Naa Madiki Swasthatha – Chedina Kanulaku Drushti Bhaagyamu
Badaya Valasina Vanni Nee Che – Badayutaku Naa Yoda Yadaa Yide          ||Unna||

Nee Vaagdhatthamu Nammi Neepai Bhaaramu Petti – Jeeva Maargamu Gantini
Kevalambagu Prema Chethanu – Neevu Nannu Kshaminchi Chekoni
Bhaava Shuddhi Nonarchi Santho-shaavasaramula Nidudhuvani Yide          ||Unna||

Darileni Yaananda-karamaina Nee Prema – Tharame Varnana Cheyanu
Theravu Kadda Baina Yanniti – Viruga Gottenu Gaana Ne Nipu
Darudugaa Nee Vaada Navutaku – Mari Nijamu Nee Vaada Navutake           ||Unna||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Unnapaatuna Vachchu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#UnnapaatunaVachchu #UnnapaatunaVachchunanuNeepadha #teluguClosingHymnals #christianHymns #TeluguPostludeSongs #andhraKristhavaKeerthanalu #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway