Chalo Chalo lyrics

Chalo Chalo lyrics, ఛలో ఛలో telugu christian song lyrics. CSI Medak Diocese – VBS Songs 2022 Theme – Rejoice in Hope, Romans 12:12 Lyrics : Rajesh Tatapudi Music : Jeevan Tatapudi Mixing : Raymond Kingston Production: Vijay Kumar Tatapudi Video credits: Prabodh Dasari and Akhil Kommu.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఛలో ఛలో
ఛలో ఛలో
ఛలో ఛలో
జల్దీ ఛలో – 2

ఓ అక్కా మా అక్కా – మేరే సాత్ ఆ
ఓ అన్నా మా అన్నా – నా తోటి రా
ఓ చెల్లె మా చెల్లె – మేరే సాత్ ఆల్
ఓ చిన్నా మా చిన్నా – నా తోటి రా

యేసయ్య నామాన ఆరాధనలో
యేసయ్య యిచ్చే ఆదరణలో
యేసయ్య అందించే రక్షణలో
యేసయ్యలోని నిరీక్షణలో
హమ్ సబ్ జీత్ జాయేంగే – 2

ఛలో ఛలో

ఛలో ఛలో
ఛలో ఛలో
జల్దీ భలో – 2
ఓ అక్కా మా అక్కా – మేరే సాత్ ఆ
ఓ అన్నా మా అన్నా – నా తోటి రా
ఓ చెల్లె మా చెల్లె – మేరే సాత్ ఆవ్
ఓ చిన్నా మా చిన్నా – నా తోటి రా

యేసయ్య సన్నిధిలో ప్రార్థించగా
యేసయ్య వాక్యాన్ని ధ్యానించగా
యేసయ్య నామాన్ని కీర్తించగా
యేసయ్య మార్గాన జీవించగా
హమ్ సబ్ జీత్ జాయేంగే – 2

Chalo Chalo – 3
Jaldhi Chalo -2

Oo akka maa akka mere saath avv
Oo anna maa anna nathoti ra
Oo chello maa chelli mere sath avv
Oo chinna maa chinna nathoti ra

Yesayya namamuna aradhanalo
Yesayya ichche adharanalo
Yesayya andhinche rakshanalo
Yesayyaloni neerikshanalo
Hum sab jeethjayenghe -2

Chalo Chalo -3
Jaldhi Chalo -2

Oo akka maa akka mere saath avv
Oo anna maa anna nathoti ra
Oo chello maa chelli mere sath avv
Oo chinna maa chinna nathoti ra

Yesayya sannidhilo prardhinchaga
Yesayya vakyani dyaninchaga
Yesayya namani keerthinchaga
Yesayya margana jeevinchedha
Hum sab jeethjayenghe -2


This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#VBSSongs #jaldichalo #ఛలోఛలో #VBS2022Songs #SundaySchoolSongs #teluguChildrenchristiansongs #Kidschristianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #BerchmanSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway