Ye papam erugani lyrics

Ye papam erugani lyrics, ఏ పాప మెరుగని telugu christian song lyrics. This is a good friday song and is a quite famous song sung by most the of the telugu speaking people.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తిపాప విమోచకుండ
నా పాలి దైవమా నా పాపముల కొఱ కీ పాట్లు నొందినావా

ముళ్ళతో కిరీట – మల్లి నీ శిరముపై – జల్లాటమున మొత్తిరా
ముళ్ళ పోట్లకు శిరము – తల్లడిల్లగ సోమ్మ – సిల్లిపోతివ రక్షకా || ఏ పాప ||

కలువరి గిరి దనుక – సిలువ మోయలేక – కలవరము నొందినావా
సిలువ నీతో మోయ – తులువలు వేరొకని – తోడుగా నిచ్చినారా || ఏ పాప ||

చెడుగు యూదులు బెట్టు – పడరాని పాట్లకు – సుడివడి నడచినావా
కడకు కల్వరి గిరి – కడ కేగి సిల్వను – గ్రక్కున దించినావా || ఏ పాప ||

ఆ కాల కర్ములు – భీకరంబుగ నిన్ను – ఆ కొయ్యపై నుంచిరా
నీ కాలు సేతులు – ఆ కొయ్యకే సూది – మేకులతో గ్రుచ్చినారా || ఏ పాప ||

పలువిధంబుల శ్రమలు – చెలరేగ దండ్రికి – నెలుగెత్తి మొరలిడితివా
సిలువపై పలుమారు – కలుగుచుండెడి బాధ – వలన దాహము నాయెనా || ఏ పాప ||

బల్లిదుండగు బంటు – బల్లెమున నీ ప్రక్క – జిల్లి బడ బొడచినాడా
ఉల్లోలములవలె నల్ల నీరుబుకంగ జల్లారె గద కోపము || ఏ పాప ||

కట కటా పాప సం – కటము బాపుట కింత – పటు బాధ నొందినావా
ఎటువంటిదీ ప్రేమ – యెటువంటిదీ శాంత – మెటుల వర్ణింతు స్వామి || ఏ పాప ||

Ye Paapamerugani Yo Paavana Moorthy Paapa Vimochakundaa
Naa Paali Daivamaa Naa Paapamula Kora Kee Paatlu Nondinaavaa

Mullatho Kireeta – malli Nee Shiramupai – Jallaatamuna Moththiraa
Mulla Potlaku Shiramu – Thalladillaga Somma – sillipothiva Rakshakaa || Ye paapa ||

Kaluvari Giri Danuka – Siluva Moyaleka – Kalavaramu Nondinaavaa
Siluva Neetho Moya – Thuluvalu Verokani – Thodugaa Nichchinaaraa || Ye paapa ||

Chedugu Yoodulu Bettu – Padaraani Paatlaku – Sudivadi Nadachinaavaa
Kadaku Kalvari Giri – Kada Kegi Silvanu – Grakkuna Dinchinaavaa || Ye paapa ||

Aa Kaala Karmulu – Bheekarambuga Ninnu – Aa Koyyapai Nunchira
Nee Kaalu Sethulu – Aa Koyyake Soodi – Mekulatho Gruchchinaaraa || Ye paapa ||

Paluvidhambula Shramalu – Chelarega Dandriki – Nelugeththi Moralidithivaa
Siluvapai Palumaaru – Kaluguchundedi Baadha – Valana Daahamu Naayenaa || Ye paapa ||

Ballidundagu Bantu – Ballemuna Nee Prakka – Jilli Bada Bodachinaadaa
Ullolamulavale Nalla Neerubukanga Jallaare Gada Kopamu || Ye paapa ||

Kata Kataa Paapa San – katamu Baaputa Kintha – Patu Baadha Nondinaavaa
Etuvantidee Prema – Yetuvantidee Shaantha – Metula Varninthu Swaami || Ye paapa ||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Ye papam erugani song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#hosanna #YePapamErugani #RajPrakashPaul #andhraKristhavaKeerthanalu #yesannasongs #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway