Mannegadayyaa Mannegadayyaa lyrics

Mannegadayyaa Mannegadayyaa lyrics, english, telugu. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా,This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul ! This song is sung by Pastor. Shalem raj, written by : Shalem raju, music and composition by Bro. Shalem raju. Who is the pastor for Thandri sannidhi ministries, chilukaluripeta, Andhra pradesh. 

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా (2)
మహిలోని ఆత్మ జ్యోతియు తప్ప
మహిలోనిదంతా మన్నేగదయ్యా (2)        ||మన్నేగదయ్యా||

మంచిదంచు ఒకని యించు సంచిలోనే ఉంచినా
మించిన బంగారము మించిన నీ దేహము (2)
ఉంచుము ఎన్నాళ్ళకుండునో
మరణించగానే మన్నేగదయ్యా (2)        ||మన్నేగదయ్యా||

ఎన్ని నాళ్ళు లోకమందు ఉన్నతముగా నిలిచినా
నిన్ను చూచి లోకులంతా ధన్యుడవని పిలిచినా (2)
మెల్లని పుష్పంబు పోలినా
పుష్పంబుతోనే ఊడిపడినది (2)        ||మన్నేగదయ్యా||

మిక్కిలి సౌందర్యమగు చక్కని నీ దేహము
ఒక్కనాడు ఆరిపోగా నీలో ఆత్మ దీపము (2)
కుక్క శవంతో సమమేగా
నిక్కముగనదియు మన్నేగదయ్యా (2)        ||మన్నేగదయ్యా||

మానవునికి మరణమింత ఎంచనంత మన్నిల
మరణమును జయించుచున్న కాలమింత మన్నిల (2)
మరణ విజయుడేసు క్రీస్తుడే
మది నమ్ము నిత్య జీవమిచ్చ్చును (2)        ||మన్నేగదయ్యా||

Mannegadayyaa Mannegadayyaa (2)
Mahiloni Aathma Jyothiyu Thappa
Mahilonidantha Mannegadayyaa (2)        ||Mannegadayyaa||

Manchidanchu Okani Yinchu Sanchilone Unchinaa
Minchina Bangaaramu Minchina Nee Dehamu (2)
Unchumu Ennaallakunduno
Maraninchagaane Mannegadayyaa (2)        ||Mannegadayyaa||

Enni Naallu Lokamandu Unnathamugaa Nilachinaa
Ninnu Choochi Lokulantha Dhanyudavani Pilachinaa (2)
Mellani Pushpambu Polinaa
Pushpambuthone Oodipadinadi (2)        ||Mannegadayyaa||

Mikkili Soundaryamagu Chakkani Nee Dehamu
Okkanaadu Aaripoga Neelo Aathma Deepamu (2)
Kukka Shavamutho Samamegaa
Nikkamuganadiyu Mannegadayyaa (2)        ||Mannegadayyaa||

Maanavuniki Maranamintha Enchanantha Mannila
Maranamunu Jayinchuchunna Kaalamintha Mannila (2)
Marana Vijayudesu Kreesthude
Madi Nammu Nithya Jeevamichchunu (2)        ||Mannegadayyaa||

One of the first things that the Bible tells us about the Creation of man is that God created him from the dust. A little farther into the Book of Genesis, we are told “for dust thou art and unto dust shalt thou return”.

This song is sung by Bro. Shalem raju in this video who is a well known pastor and gospel singer in the two states of telugu speaking people. This song maily talks about the Lord who is with us is more than enough and who walks with us.

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul